Nama Jawatan Emel Telefon
Dr. Nor'Ashikin binti Ujang Timbalan Pengarah Dr. Nor'Ashikin  binti Ujang 03-8885 5002
Burhanuddin bin Md Zain Ketua Penolong Pengarah Burhanuddin bin Md Zain 03-8885 5013
Abd.Rahman bin Mohid Ketua Penolong Pengarah Abd.Rahman bin Mohid 03-8885 5006
Norliza binti Jumeri Ketua Penolong Pengarah Norliza binti Jumeri 03-8885 5008
Jumaiyah binti Mohd Ali Ketua Penolong Pengarah Jumaiyah binti Mohd Ali 03-8885 5009
Norehan Binti Abdul Aziz Ketua Penolong Pengarah Norehan Binti Abdul Aziz 03-8885 5007
Abdul Rashid bin Hamid Ketua Penolong Pengarah Abdul Rashid bin Hamid 03-8885 5267
Ibriza binti Ibrahim Ketua Penolong Pengarah Ibriza binti Ibrahim 03-8885 5026
Suhaili binti Abdullah Ketua Penolong Pengarah Suhaili binti Abdullah 03-8885 5010
Zulkarnain bin Rohimi Ketua Penolong Pengarah Zulkarnain bin Rohimi 03-8885 5020
Dr. Bakri bin Yahaya Pegawai Teknologi Maklumat Dr. Bakri bin Yahaya 03-8885 5099
Shahril Azwa bin Ibrahim Pati Pegawai Teknologi Maklumat Shahril Azwa bin Ibrahim Pati 03-8885 5177
Siti Nurul Huda binti Kusnin Pegawai Teknologi Maklumat Siti Nurul Huda binti Kusnin 03-8885 5188
Muhammad Muhaimin bin Mohd Isa Pegawai Teknologi Maklumat Muhammad Muhaimin bin Mohd Isa 03-8885 5100
Zantinita binti Mohamed Pegawai Teknologi Maklumat Zantinita  binti Mohamed 03-8885 5068