Nama Jawatan Emel Telefon
Burhanuddin bin Md Zain Ketua Penolong Pengarah Burhanuddin bin Md Zain 03-8885 5013
Abd.Rahman bin Mohid Ketua Penolong Pengarah Abd.Rahman bin Mohid 03-8885 5006
Norliza binti Jumeri Ketua Penolong Pengarah Norliza binti Jumeri 03-8885 5008
Jumaiyah binti Mohd Ali Ketua Penolong Pengarah Jumaiyah binti Mohd Ali 03-8885 5009
Abdul Rashid bin Hamid Ketua Penolong Pengarah Abdul Rashid bin Hamid 03-8885 5267
Ibriza binti Ibrahim Ketua Penolong Pengarah Ibriza binti Ibrahim 03-8885 5026
Suhaili binti Abdullah Ketua Penolong Pengarah Suhaili binti Abdullah 03-8885 5010
Dr. Bakri bin Yahaya Pegawai Teknologi Maklumat Dr. Bakri bin Yahaya 03-8885 5099
Shahril Azwa bin Ibrahim Pati Pegawai Teknologi Maklumat Shahril Azwa bin Ibrahim Pati 03-8885 5177
Siti Nurul Huda binti Kusnin Pegawai Teknologi Maklumat Siti Nurul Huda binti Kusnin 03-8885 5188
Muhammad Muhaimin bin Mohd Isa Pegawai Teknologi Maklumat Muhammad Muhaimin bin Mohd Isa 03-8885 5100
Zantinita binti Mohamed Pegawai Teknologi Maklumat Zantinita  binti Mohamed 03-8885 5068
Saliah binti Mohd Shafari Pegawai Teknologi Maklumat Saliah binti Mohd Shafari 03-8885 5187
Siti Rozzana binti Jailani Pegawai Teknologi Maklumat Siti Rozzana  binti Jailani 03-8885 5112
Firda Noorhaili binti Sapari Pegawai Teknologi Maklumat Firda Noorhaili binti Sapari 03-8885 5106