Nama Jawatan Emel Telefon
Zulkarnain bin Rohimi Ketua Penolong Pengarah Zulkarnain bin Rohimi 03-8885 5020
Shahril Azwa bin Ibrahim Pati Pegawai Teknologi Maklumat Shahril Azwa bin Ibrahim Pati 03-8885 5177
Mohd Asyraf bin Mohd Azmi Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Mohd Asyraf bin Mohd Azmi 03-8885 5140
Mazuin binti Mohd Halip Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Mazuin binti Mohd Halip 03-8885 5147
Zamzuri bin Mohammad Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Zamzuri bin Mohammad 03-8885 5146
Sendy Yanty binti Syaman Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Sendy Yanty binti Syaman 03-8885 5150