Nor Fasila binti Fadla

Nor Fasila binti Fadla

Pembantu Setiausaha Pejabat/ Setiausaha Pejabat

Setiausaha Pejabat Pengarah Bahagian Pengurusan Maklumat

  • PA PBM
  • 03-8885 5011
  • Nor Fasila binti Fadla