Nama Jawatan Emel Telefon
Mohd Fauzi bin Husain Ketua Penolong Pengarah Mohd Fauzi bin Husain 03-8885 5015
Dr. Bakri bin Yahaya Ketua Penolong Pengarah Dr. Bakri bin Yahaya 03-8885 5007
Noor Huzaimah binti Hussin Pegawai Teknologi Maklumat Noor Huzaimah binti Hussin 03-8885 5102
Norhaslan Hashim bin Hassim Pegawai Teknologi Maklumat Norhaslan Hashim  bin Hassim 03-8885 5270
Ummi Nazuha binti Abdul Latiff Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Ummi Nazuha binti Abdul Latiff 03-8885 5175
Zuhairi bin Baderi Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Zuhairi  bin Baderi 03-8885 5199
A Rahman bin Md. Yasim Penolong Pegawai Teknologi Maklumat A Rahman bin Md. Yasim 03-8885 1400
Muhamad Azizan bin Abdullah Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan Muhamad Azizan bin Abdullah 03-8885 3227
Zaini binti Mat Zin Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Zaini binti Mat Zin 03-8885 3110
Maya Azren binti Natnan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Maya Azren binti Natnan 03-8321 1400
Norazlina binti Mat Johari Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Norazlina binti Mat Johari 03-8321 1400
Nor Laili binti Sohod Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Nor Laili binti Sohod 03-8885 5071
Muhammad Syazhwan bin Zulkefli PT(M)TA1 Muhammad Syazhwan bin Zulkefli 03-8885 5046
Harniza bin Alip Juruteknik Komputer Harniza bin Alip 03-8321 1400
Mohd Afzal bin Mohamad Juruteknik Komputer Mohd Afzal bin Mohamad 03-8321 1400